Algemene voorwaarden Van Tongeren Horecamakelaardij

Algemene bepalingen

 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1.Van Tongeren Horecamakelaardij: (hierna te noemen “Van Tongeren”).

Van Tongeren Horecamakelaardij, horecamakelaar voor bemiddeling bij aan-en verkoop van horecaobjecten, verhuur en aanhuur van horecalocaties en advisering van horecaprojecten.|

1.2.Opdrachtgever: Degene die aan Van Tongeren opdracht geeft of tot wie een offerte is gericht ten aanzien van een object.

1.3.Opdracht/overeenkomst: De door de opdrachtgever aan Van Tongeren verleende opdracht dan wel de tussen Van Tongeren en de opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot het totstandkomen van een overeenkomst inzake Huur/verhuur – Koop/verkoop -Pacht/verpachting – Huurkoop/huurverkoop.

1.4.Huur/verhuur:
De overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een object te
doen hebben, gedurende een bepaalde tijd, tegen een bepaalde prijs, welke laatstgenoemde
aanneemt te betalen.

1.5.Koop/verkoop: De overeenkomst tot overdracht van de eigendom van een object, de
overdracht van zakelijke gebruiksrechten, huurkoop, economische eigendom en de overeenkomsten die naar hun inhoud een gelijksoortig karakter hebben.

1.6.Object:
Het onroerend goed inclusief goodwill met horecabestemming en/of
Horeca-inventarissen & goodwill.

 

Artikel 2: Offertes

Alle offertes zijn schriftelijk en vrijblijvend.
Verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers in dienst van Van Tongeren,
van welke aard dan ook, zijn eveneens vrijblijvend.

 

Artikel 3: Werkingssfeer
3.1 Voor zover in de overeenkomst niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Van Tongeren.

3.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden
slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Van Tongeren schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1.Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat beide partijen de schriftelijke Opdracht Tot Dienstverlening (OTD) hebben ondertekend dan wel doordat Van Tongeren geheel of gedeeltelijk aan de te verrichten diensten heeft voldaan.

4.2.Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen
en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

4.3. Van Tongeren is gehouden met betrekking tot een Object slechts voor één Opdrachtgever
een opdracht te aanvaarden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever zal geen gebruik maken van diensten van anderen dan Van Tongeren, evenals buiten Van Tongeren om geen overeenkomst(en) met betrekking tot een Object sluiten zonder betrokkenheid van Van Tongeren en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is het volledige honorarium en de kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van Van Tongeren, tot stand komt.

4.4. Van Tongeren is bevoegd om, indien Van Tongeren dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan Van Tongeren gegeven Opdracht, anderen in te schakelen waarbij de kosten, indien deze niet in de overeenkomst of de Opdracht zijn vermeld, na voorafgaand overleg aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend.

4.5.Opdrachtgever is gehouden aan Van Tongeren alle informatie te verschaffen met betrekking tot het Object die Van Tongeren noodzakelijk acht om de gegeven Opdracht te vervullen.
Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Van Tongeren,
handelingen – in de ruimste zin des woords – te verrichten, die voor Van Tongeren bij het uitvoeren van de Opdracht een belemmering (kunnen) zijn of Van Tongeren schaden.

4.6.Van Tongeren kan slechts overgaan tot het sluiten van overeenkomsten namens Opdrachtgever indien Van Tongeren uitdrukkelijk via een schriftelijke volmacht van Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is.

4.7.Een opdracht tot bemiddeling wordt vastgesteld voor een periode van minimaal zes maanden. Indien Opdrachtgever de Opdracht niet wil verlengen dient Opdrachtgever uiterlijk één maand voor het aflopen van de bovengenoemde periode Van Tongeren daarvan schriftelijk, aangetekend, op de hoogte te stellen.

4.8.Indien de in 4.7. genoemde opzegging niet plaatsvindt dan wordt de Opdracht tot bemiddeling telkens met een periode van zes maanden verlengd.
Voor de verlengingsperioden gelden voor de opzegging eveneens steeds een opzegtermijn
van één maand.

 

Artikel 5: Tarieven

5.1.Alle opgegeven tarieven gelden exclusief BTW tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2.De opgegeven tarieven zijn gebaseerd op verkoopprijzen, verhuurprijzen, verpachtprijzen,
huurkoopprijzen c.q. eventuele taxatieprijzen geldend op het tijdstip van de offerte, tenzij anders vermeld.
Van Tongeren is gerechtigd de prijzen aan te passen die onderhevig zijn aan van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen dan wel prijswijzigingen van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3.Indien Van Tongeren aan haar Opdracht tot bemiddeling heeft voldaan dan wel dat er een
overeenkomst tot stand is gekomen hetzij door tussenkomst c.q. toedoen van Van Tongeren,
hetzij buiten Van Tongeren om tijdens de opdrachtperiode, is Opdrachtgever daarvoor een
courtage verschuldigd aan Van Tongeren, op basis van de dan geldende tarieven.
Onder deze bepaling valt eveneens het aangaan met- of uittreden van een compagnon, terzake
de exploitatie van het object, waarvoor Van Tongeren de opdracht heeft om de verkoop/
verpachting of huurverkoop te behartigen. Compagnonschappen tot in de 2e graad of
compagnonschappen met niet-familieleden zijnde, inzake toe- of uittreding, vallen onder deze
bepaling tot 6 maanden na het beëindigen van de opdrachtovereenkomst.

5.4.Tevens is Opdrachtgever courtage verschuldigd indien een overeenkomst tussen
Opdrachtgever en een derde partij tot stand komt na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst tussen partijen en de totstandkoming van de overeenkomst verband houdt met de door Van Tongeren verrichte dienstverlening gedurende de duur van de bemiddelingsovereenkomst.
Dit verband wordt – behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever – geacht aanwezig te
zijn, indien een overeenkomst van Koop/verkoop – Huur/verhuur – Pacht/verpachting c.q. Huurkoop/huurverkoop compagnonontbinding of toetreding van een derde in de hoedanigheid van compagnon inzake een Object, dat door Van Tongeren onder de aandacht van voornoemde derde partij werd gebracht, tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de bemiddelingsopdracht.

5.5.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt
afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan
op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever worden doorberekend.

5.6.Opdrachtgever verplicht zich bijkomende kosten van derden, evenals de advertentiekosten aan Van Tongeren te vergoeden.

 

Artikel 6: Courtage

6.1.De hoogte van de courtage wordt bepaald door de koopsom van het Object tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens wordt de courtage berekend over de koopsom van de horeca-inventaris, vermeerderd met de goodwill, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2.Onder de koopsom van het onroerend goed wordt verstaan het bedrag dat koper aan de
Opdrachtgever verschuldigd is exclusief de kosten koper (k.k.).

6.3.Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende goederen met horecabestemming wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom samen dan wel over de te verwachten bouwsom of stichtingskosten, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4.Bij huur/verhuurovereenkomsten met betrekking tot een onroerend goed met horecabestemming wordt de courtage berekend over de huursom. De courtage is vastgesteld volgens de bij deze voorwaarden bijgevoegde schaal.

6.5.Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en de verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkele genot van het onroerend goed met horecabestemming exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6.Huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor een periode van minder dan een jaar worden aangemerkt als een huurovereenkomst aangegaan voor een jaar.
De courtage wordt in dat geval berekend over een vol huurjaar.

6.7.Huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor meer dan één jaar en waarbij ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst reeds bekend is dat er een ander bedrag verschuldigd
zal zijn dan in het eerste huurjaar, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking
genomen het totaal van die bedragen gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.

6.8.Wanneer een totstandgekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Van Tongeren op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

 

Artikel 7: Betaling.

7.1.Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum op een door Van Tongeren aan te wijzen bankrekening.

7.2.Alle betalingen door Opdrachtgever dienen zonder enige verrekening – hoe ook genaamd –
te geschieden.
Van Tongeren is echter gerechtigd de door Van Tongeren ontvangen gelden van derden ten behoeve van Opdrachtgever, te verrekenen met het door Opdrachtgever ter zake van de bemiddelingsopdracht aan Van Tongeren verschuldigde.

7.3.Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen, is de Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – een nalatigheidrente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

7.4.Indien Van Tongeren tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de Opdrachtgever, waarbij de
buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen
hoofdsom met een minimum van € 135,– exclusief BTW.

7.5.Indien Opdrachtgever met betaling van een tussenrekening in gebreke blijft, is Van Tongeren gerechtigd de overige nog uit te voeren werkzaamheden op te schorten tot het tijdstip waarop de betaling door Van Tongeren is ontvangen, onverminderd het recht van Van Tongeren om zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, de werkzaamheden definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Van Tongeren tot op dat moment te vorderen heeft, alsmede 5% kantoorkosten van de totale kostenpost, onverminderd het recht van Van Tongeren op schadevergoeding.

 

Artikel 8: Taxatie.

8.1.Taxatie van inventarissen en/of goodwill houdt in, het geven van een waardeoordeel naar
tijd, ligging en plaats op basis van het verstrekken van een eenvoudig rapport waarbij geen
inhoudelijk inzicht wordt beoogd te geven in de technische staat van de apparatuur. Het taxatierapport dient te omvatten: naam Opdrachtgever, korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, huidige eigenaar, waardeoordeel, het gehanteerde waardebegrip, doel van de taxatie, de datum van taxatie en, indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

8.2.Het taxatierapport wordt aan de Opdrachtgever uitgebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Derhalve aanvaardt
Van Tongeren uitsluitend verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport ten opzichte van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan een taxatie geen rechten ontlenen.

8.3.Opdrachtgever is bij het aangaan van de Opdracht tot taxatie aan Van Tongeren een courtage verschuldigd.
Indien Opdrachtgever na door Van Tongeren gedane plaatselijke schouwing de Opdracht tot
taxatie intrekt zal Opdrachtgever het vastgestelde honorarium gewoon verschuldigd blijven aan Van Tongeren.

8.4.Reis- en verblijfkosten gemaakt door Van Tongeren ten behoeve van de taxatieopdracht
komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9: Opzegging/beëindiging overeenkomst

9.1.Ingeval één van de partijen te kort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de overeenkomst te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden, echter onder toepassing van het gestelde in artikel 4.7 en 4.8. en onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 en 5.6. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekend schrijven zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
Alle vorderingen – al dan niet gefactureerd – zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen volledige schadevergoeding te vorderen.

9.2.Opdrachtgever is bij beëindiging of opzegging van de overeenkomst aan Van Tongeren de kosten van alle geplaatste en nog niet betaalde advertenties verschuldigd.

9.3.In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan Van Tongeren de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek -, ingeval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. Van Tongeren zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Daarentegen heeft Van Tongeren wel het recht om de door Van Tongeren geleden schade en de reeds tot dan gemaakte kosten op opdrachtgever te verhalen tot maximaal 10% van de dan
geldende vraagprijs.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1.Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of Opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is dan zal ieder der partijen de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

10.2.Als een niet aan Van Tongeren toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de Opdracht te voorzien -, waardoor het verrichten van diensten bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de verrichting van diensten door Van Tongeren, dat de nakoming voor Van Tongeren zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt dat de wederpartij redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of Opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Van Tongeren kan vergen.
De door Van Tongeren tot dan gemaakte kosten en prestaties, dienen door Opdrachtgever vergoed te worden op basis van 2% van de op dat moment geldende vraagprijs, met een minimum van € 2.000,– excl. BTW.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1.Indien Van Tongeren toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is
Van Tongeren slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse
gevolg is van de achterwege gebleven prestatie, met een maximum van € 4500,– per gebeurtenis.
Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade
wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

11.2.In geval van een onrechtmatige daad van Van Tongeren of het personeel van Van Tongeren is Van Tongeren slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en voor andere schade, voor zover deze ontstaan is door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 30.000,– per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
Schade, in welke vorm dan ook, dient per omgaande aan Van Tongeren te worden gemeld.

11.3.Indien Van Tongeren ten gevolge van een handeling van Opdrachtgever schade lijdt in welke vorm en/of uit welke oorzaak dan ook, is Opdrachtgever aan Van Tongeren schadevergoeding verschuldigd welke tenminste 35% van de door Van Tongeren gehanteerde courtage bedraagt, welke betrekking heeft en toegepast wordt op de dan geldende vraagprijs c.q. koopsom. In plaats van de hiervoor vermelde berekening van de schadevergoeding kan Van Tongeren- een en ander ter keuze van Van Tongeren – de werkelijk geleden schade van Opdrachtgever vorderen.

11.4.Opdrachtgever vrijwaart Van Tongeren voor alle schade die Van Tongeren mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake het door Van Tongeren verrichte of geleverde uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuken op eigendomsrechten, welke voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door Opdrachtgever of eisen van lokale overheden met betrekking tot de specificaties van het geleverde.

 

Artikel 12: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Van Tongeren heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de Opdrachtgever de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

 

Artikel 14: Nietige bepalingen
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd,
blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1.Op alle door Van Tongeren te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

15.2.Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen
aan de uitspraak van de gewone rechter in Amsterdam zijn onderworpen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken.

 

Artikel 16: Deponeren
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Amsterdam, onder nummer 34243312 en gelden vanaf 1 maart 2006.